facebook

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FLAGIONLINE.PL


Dział I. Definicje wybranych pojęć

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1.1. Sprzedawcy – należy przez to rozumieć, Elwirę Walęcką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EW PRINT Elwira Walęcka z siedzibą w Szczecinie przy ul. Andyjskiej 12/2, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca numer NIP 684-134-44-22 i REGON 320290651
1.2. Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną,
1.3. Sklepie internetowym – należy przez to rozumieć, sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem flagionline.pl,
1.4. Towarze – należy przez to rozumieć, produkty oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę na stronach Sklepu internetowego,
1.5. Zamówieniu – należy przez to rozumieć, oświadczenie woli Kupującego składane przez formularz zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru,
1.6. Umowie sprzedaży – należy przez to rozumieć, umowę sprzedaży Towaru zawieraną między Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego,
1.7. Konsumencie – należy przez to rozumieć, Kupującego będącego osobą fizyczną dokonującego czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z treścią art. 22¹ kodeksu cywilnego,
1.8. Kodeksie cywilnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025),
1.9. Ustawie o prawach konsumenta – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 683),
1.10. Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219),
1.11. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Sklepu internetowego flagionline.pl, dostępny na stronie https://flagionline.pl/content/11-regulamin

2. Dane kontaktowe Sprzedawcy:
Adres: Elwira Walęcka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EW PRINT z siedzibą w Szczecinie przy ul. Andyjskiej 12/2, 71-497 Szczecin
Adres poczty elektronicznej: sklep@flagionline.pl
Telefon kontaktowy: +48 505 269 166
Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: prowadzony w Banku Alior Bank S.A. o/Szczecin o numerze 64 2490 0005 0000 4004 9492 7906

Dział II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego flagionline.pl.
2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady zakupu przez Kupującego od Sprzedawcy oferowanych przez niego na stronie Sklepu internatowego Towarów, w tym wzajemne prawa i obowiązki z tym związane.
3. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Towarów oferowanych na stronach Sklepu internetowego, składania zamówień, wymaga posiadania przez Kupującego:
3.1. urządzenia końcowego z dostępem d sieci Internet i przeglądarki internetowej typu Mozilla FireFox w wersji 11.0 i większej, Internet Explorer w wersji 7.0 i większej, Opera w wersji 7.0 i większej, Google Chrome w wersji 12.0.0. i większej,
3.2. aktywnego konta poczty elektronicznej (email),
3.3. włączonej obsługi plików cookies,
3.4. włączonej obsługi Javascript.
4. Informacje handlowe zamieszczone na stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6. Ceny podane w Sklepie internetowym są cenami podanymi w złotych polskich i obejmują należny podatek od towarów i usług.
7. Kupujący składając zamówienie potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i bez zastrzeżeń przyjmuje jego postanowienia.
8. Na końcową kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena towaru oraz koszty jego dostawy, o której Kupujący jest informowany na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym w chwili wyrażania woli związania się umową ze Sprzedawcą.
9. Sprzedawca przewiduje możliwość przedstawienia Kupującemu oferty indywidulanej, przy wyrażonej przez Kupującego woli skorzystania z takiej oferty, poprzez przesłanie Sprzedawcy zapytania na adres jego poczty email, przy zakupie Towaru w ilości 100 (stu) sztuk w jednej kategorii produktu, w jednym dowolnie obranym formacie.
10. Sprzedawca przewiduje możliwość przedstawienia Kupującemu oferty indywidulanej, przy wyrażonej przez Kupującego woli skorzystania z takiej oferty, poprzez przesłanie Sprzedawcy zapytania na adres jego poczty email, przy zakupie Towaru w ilości osiągającej 100 (sto) m² w jednej kategorii produktu, w jednym dowolnie obranym formacie.
11. Sprzedawca przewiduje możliwość przedstawienia Kupującemu oferty indywidulanej, przy wyrażonej przez Kupującego woli skorzystania z takiej oferty, poprzez przesłanie Sprzedawcy zapytania na adres jego poczty email, przy zakupie Towaru na łączną cenę zakupu (bez kosztów dostawy) wynoszącą 1 000,00 zł (tysiąc złotych).
12. Sprzedawca ma prawo odmowy realizacji złożonego przez Kupującego zamówienia, jeśli jego treść lub forma, będzie niezgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
13. Sprzedawca nie podnosi odpowiedzialności za projekt Towaru stworzony przez Kupującego w udostępnianej przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego aplikacji „Zaprojektuj flagę”, umożliwiającej wstawienie przez Kupującego własnej grafiki. Składając zamówienie które wiąże się z wykorzystaniem grafiki załączonej przez Kupującego, Kupujący zobowiązany jest to wskazania czy przysługują mu prawa do wykorzystania przedstawionej treści graficznej.
14. Towar z nadrukiem wzoru może różnic się od Towaru poglądowego oferowanego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego. Różnice te mogą wynikać między innymi z ograniczonych możliwości technicznych, różnic pomiędzy proporcjami i rozdzielczością poszczególnych ekranów komputerowych, różnic pomiędzy obrazem płaskim a rzeczywistym, ustawień nasycenia barw ekranu Kupującego. Sprzedawca dochowa jednak należytej staranności, by gotowy Towar był jak najbardziej zbliżony do Towaru poglądowego.
15. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

Dział III. Składanie, przyjmowanie i realizacja zamówienia

1. W celu złożenia zamówienia należy:
1.1. wejść na stronę Sklepu internetowego, zalogować się do Sklepu internetowego,
1.2. dokonać wyboru jednej lub większej ilości sztuk Towaru oferowanego przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, następnie kliknąć przycisk „do koszyka” lub inny równoznaczny,
1.3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji,
1.4. w przypadku wyboru zamówienia bez rejestracji należy prawidłowo wypełnić elektroniczny formularz zamówienia. Zamówienie zostanie uznane za złożone, jeśli w formularzu zamówienia zostaną złożone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym numer jego telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej.
1.5. kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”,
1.6. wybrać jeden z dostępnych sposóbów płatności a następnie dokonać zapłaty. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy całkowitej należnej kwoty zapłaty wymaganej treścią złożonego zamówienia.
1.7. Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy i odbioru zamówionego Towaru:
1.7.1. przesyłką pocztową,
1.7.2. przesyłką kurierską,
1.7.3. odbiór osobisty realizowany pod adresem ul. Andyjska 12/2, 71-497 Szczecin.
1.8. Kupujący może skorzystać z następującym metod płatności:
1.8.1. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
1.8.2. płatność elektroniczna,
2. Kupujący chcąc otrzymać fakturę VAT, winien na formularzu zamówienia odznaczyć ten fakt, wskazując jednocześnie, dokładne dane podmiotu na rzecz którego faktura ma zostać wystawiona. Faktura VAT jest dostarczana Kupującemu w formie papierowej na wskazany przez Kupującego adres doręczenia lub w formie elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.
3. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację zamówienia oraz Kupującego. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie zamówienia do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę, Kupującemu stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzeniu zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości email zostaje zawarta umowa sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
4. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie lub z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towaru, Sprzedawca telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia, a Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania zaproponowanego mu terminu realizacji zamówienia. W tym przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
5. Realizacja zamówienia na zakupiony Towar, następuje w terminie od 4 – 8 (słownie: od czterech do ośmiu) dni roboczych, liczonych od chwili wpłynięcia kwoty za zamówiony towar na konto Sprzedawcy lub podmiotu obsługującego płatności w Sklepie internetowym. W przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić na adres poczty elektronicznej Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia i przewidywanym terminie jego realizacji.
6. Sprzedawca dostarcza Kupującemu zamówiony Towar, w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
7. W przypadku gdy Kupujący dokonał wyboru dostawy zamówionego towaru w drodze przesyłki kurierskiej, termin realizacji dostawy wynosi od 1 (jednego) do 2 (dwóch) dni roboczych (na ternie Polski) lub od 2 (dwóch) do 3 (trzech) dni roboczych przy realizacji zamówienia poza Polską ( na terenie Unii Europejskiej).
8. W przypadku gdy Kupujący dokonał wyboru dostawy zamówionego towaru w drodze przesyłki pocztowej, termin realizacji zamówienia wynosi do 5 (pięciu) dni roboczych (na ternie Polski).

Dział IV. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

1. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy Sprzedaży zawartej na odległość, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych, bez podania przyczyny.
2. Bieg terminu, o którym mowa w punkcie 1, rozpoczyna się od dnia dostarczenia Towaru Kupującemu.
3. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Kupującego jego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przed jego upływem.
4. Wzór oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie należy przesłać na adres Sprzedawcy lub adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
5. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży umowę uważa się za niezawartą.
6. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu, w odniesieniu do Towaru zakupionego w drodze indywidulanej jego konfiguracji w zakładce „Zaprojektuj flagę”, z wydrukowanym indywidulanym projektem Kupującego, dostarczonym przez Kupującego lub stworzonym w edytorze udostępnianym w Sklepie internetowym. Towary te podlegają jedynie procesowy reklamacji w przypadku stwierdzeniach wad.
7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Kupujący zwraca Towar na adres: EW Print Elwira Walęcka, ul. Andyjska 12/2, 71-497 Szczecin.
9. Zwracany Towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego użytkowania. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru Towaru przez Sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem Kupujący winien zwrócić wszystko co otrzymał.
10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter, cechy i funkcjonowanie Towaru.
11. W celu identyfikacji zwracanego Towaru wskazane jest podanie numeru zamówienia. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej lub pracownika sklepu internetowego realizującego zamówienie. Brak numeru zamówienia nie stanowi przeszkody w zwrocie towaru.
12. Sklep www.flagionlne.pl nie stosuje polityki towarów zastępczych.

Dział V. Reklamacja i gwarancja

1. Kupujący ma prawo do reklamacji Towaru zakupionego w Sklepie internetowym, jeżeli zakupiony Towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową.
2. Zgłoszona wada lub niezgodność Towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy istniały one w chwili jego wydania.
3. Reklamacja winna zawierać wskazaną przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Kupujący żąda od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego Kupującego, na który zostanie zwrócona cena zakupu Towaru w przypadku uwzględnienia reklamacji.
4. Sprzedawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia jej przez Kupującego.
5. Zgłoszenie reklamacyjne może zostać złożone na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub jego adres poczty elektronicznej. Towar wobec którego zgłoszono reklamację, Kupujący przesyła na adres Sprzedawcy w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym gwarantującym właściwą jego ochronę przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w transporcie.
6. Dostarczenie reklamowanego Towaru Kupujący dokonuje na swój koszt, zaś w przypadku zasadności złożonej reklamacji Kupujący otrzyma zwrot kosztów przeslania Towaru do reklamacji.
7. Formularz Reklamacji zamieszczony jest przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu oraz stanowi załącznik nr 2. do Regulaminu.
8. Przedmiotem gwarancji jest flaga ze 100% poliestru pokryta zadrukiem.
9. Gwarancji udziela się na okres 6 miesięcy od daty dostarczenia towaru do odbiorcy.
10. Gwarancją objęte są: trwałość kolorów (odporność na promieniowanie UV), zmiany w strukturze dzianiny (kurczenie, rozprężenie) powstałe w toku prawidłowej eksploatacji.
11. Na trwałość szycia oraz elementów mocujących udziela się gwarancji 6 miesięcy.
12. Gwarancja jest ważna pod warunkiem eksponowania flagi przy wietrze o prędkości maks. 60 km/h. Przy wietrze przekraczającym 30 km/h zaleca się opuszczenie flagi do połowy masztu.
13. Gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń mechanicznych, powstałych wskutek użytkowania jakichkolwiek narzędzi, uszkodzeń wywołanych nieprawidłową eksploatacją lub nieprzestrzeganiem zaleceń producenta, dotyczących warunków utrzymania, użytkowania, a w szczególności prania flag (pranie mechaniczne w temp. 60 stopni, co 14 dni).
14. Gwarancja nie obejmuje zmian powstałych w wyniku naturalnego zużycia produktu.
15. Producent zobowiązuje się do usunięcia wady w terminie 14 dni od daty przyjęcia reklamacji.
16. Okres świadczeń gwarancyjnych zostaje automatycznie przedłużony na dany Produkt o termin odpowiadający okresowi naprawy.

Dział VI. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupującego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego zbierane przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepi internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy sprzedaży, a w przypadku kiedy Kupujący wyrazi na to zgodę w celach marketingowych.
3. Sprzedawca może przetwarzać następujące dane osobowe Kupującego, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę i Kupującego:
3.1. imię i nazwisko Kupującego,
3.2. numer PESEL lub gdy ten numer nie został nadany – numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Kupującego,
3.3. adres zameldowania na pobyt stały,
3.4. adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały,
3.5. adres poczty elektronicznej Kupującego.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
4.1. W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłka pocztową lub przesyłka kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. https://flagionline.pl/content/17-polityka-prywatnosci
4.2. W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.
6. Polityka bezpieczeństwa prowadzona przez Sklep internetowy flagionline.pl dostępna jest pod adresem https://flagionline.pl/content/17-polityka-prywatnosci.

Dział VII. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana przez Sklep internetowy zawierana jest w jeżyku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn, za które uważa się: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostawy – w zakresie w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta.
4. Kupujący ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do współpracy.

 Formularz odstąpienia od umowy

 Formularz reklamacyjny